Eurostudent

Instituti për cilësi në Arsim në vijim të bashkëpunimit me Universitetin Aldent, do të vlerësojë nëpërmjet Pyetësorit të studentëve dhe Anketës së personelit akademik, kënaqshmërinë e studentëve dhe stafit akademik si dhe performancën e përgjithshme të institucionit.
Një falenderim të veçantë për drejtuesit e UAL për besimin e dhënë dhe Njësinë e Sigurimit të Cilësisë për sugjerimet e bëra në organizimin e pyetësorëve!

UAL IQE1